AMP 24 Sno-Thro from Ariens
Courtesy John von Dorn
This AMP 24 Sno-Thro from Ariens can throw snow up to 40 feet.
X