The Apollo TSW inverter
apollosolar.com
The Apollo TSW inverters offer 120/240 VAC split-phase output/input.
X